Mae Meithrinfa Ddydd Organig y Jiráff Gwyrdd ar stryd braf Heol y Gadeirlan yng nghanol dinas Caerdydd gyda mynedfa i barciau hardd Gerddi Sophia a Pharc Bute.

 

Mae’r Jiráff Gwyrdd yn feithrinfa ddydd hollol organig sydd â chymhareb athro-plentyn uwch na llawer o feithrinfeydd eraill ac sy’n cynnig gofal addfwyn a chariadus trwy gyfrwng y Gymraeg a’r Saesneg. Rydym yn rhoi rhyddid i’n plant i ffynnu ac yn eu hysbrydoli mewn ffordd naturiol i garu dysgu.

 

Croeso

Pan ddechreuais i chwilio am feithrinfa ar gyfer fy mhlant fy hunan, roeddwn i’n chwilio am un oedd yn cynnig popeth: amgylchedd cartrefol, cariadus i’w hysgogi a’u hysbrydoli; tîm profiadol, ymroddgar a brwd; pwyslais ar fod yn iachus ac yn eco-gyfeillgar; a bwyd ffres, organig;  man lle mae plant yn cael rhyddid i fod yn nhw’u hunain.

 

Dros bum mlynedd yn ôl, penderfynais sefydlu fy meithrinfa gyntaf yng Nghaerdydd yn cynnwys yr holl egwyddorion hyn.

 

Rwy’n credu’n angerddol nad oes modd rhedeg busnes da heb sicrhau safonau moesegol uchel ar bob lefel yn y gwaith o redeg y cwmni o ddydd i ddydd.

 

Rwy’n credu y dylai busnesau weithredu mewn ffordd gyfrifol, gyda chod ymddygiad moesol, ar sail gwerthoedd cryf, gan geisio cyfrannu at gymdeithas yn hytrach na chanolbwyntio ar arian, twf a thrachwant. Yn y Jiráff Gwyrdd, rydym yn credu bod modd rhedeg busnes llwyddiannus sy’n cael effaith gadarnhaol ar gymdeithas.

 

Cymerwch eich amser i grwydro’n gwefan a mwynhau’r wybodaeth. Os oes rhywbeth yr hoffech ei wybod, cofiwch gysylltu. Rydyn ni yma i’ch cefnogi chi a’ch teulu ac i sicrhau bod chwilio am feithrinfa a chychwyn ynddi yn bleser.

 

Hafan

Testimonials

Ein Tîm

Diwrnod y Plentyn

Gair am Montessori

Ein Meithrinfa

Gweithgareddau Awyr-agored

Chwarae a Dysgu y Tu Allan

Ein Hystafelloedd

Dod o hyd i ni

Adroddiad

Pam Organig?

Dwyieithrwydd

Tystebau

Meithrinfa Ddydd y Jiráff Gwyrdd

2 Heol y Gadeirlan

Caerdydd

CF11 9LJ

Dylunio'r wefan gan: Cheeky Monkey Creative